นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

             ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ GSOFTPLUS (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยจัดส่งและรับติดตั้งอุปกรณ์ ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนว่า “GSOFT”)

             เว็บไซต์นี้คือเว็บช่องทางสำหรับการซื้อขายอุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย Network และ Software ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

             ในเว็บไซต์นี้ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะกำหนดให้ใช้กับผู้ใช้งานทุกคน

       1. คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของแต่ละบุคคลได้ ทั้งบางส่วนหรือเทียบเท่ากับข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ที่อยู่อีเมล ชื่อ-สกุล หรือ เบอร์โทรศัพท์
 • การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน เราจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (เช่น ข้อมูลอัตลักษณ์ และข้อมูลอื่นใด) เพื่อการลงทะเบียน การพิสูจน์ตัวตน และการตรวจสอบตัวตน นอกจากนี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการ GSOFT ได้อย่างต่อเนื่อง
 • การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยจะเป็นการติดต่อสื่อสาร เว็บไซต์ เป็นหลัก นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นใดที่เราเชื่อว่ามีความเหมาะสมหรือจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถวางใจได้ว่าทาง GSOFT ของเราจะไม่ติดต่อคุณ หากคุณมิได้อนุญาตอย่างชัดแจ้งให้บุคคลดังกล่าวติดต่อคุณโดยตรง
 • การให้บริการลูกค้า เราจะติดต่อคุณตามที่คุณร้องขอ หรือติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณได้รับจากเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อซักถามในเรื่องการบริการ การร้องขอ การขอรับข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อประมวลผลและอัพเดตข้อมูลของคุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการต่าง ๆ

      2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต ตลอดจนการดูแล การบำรุงรักษา และการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
 • เพื่อการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 • เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือการติดต่อกับบริษัท
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัท
 • เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท
 • เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ บริการอื่น ๆ ของบริษัท อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท
 • เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การพิจารณาการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมใน
  • การตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
  • ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
  • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
  • ปกป้องการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัท บุคคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
  • เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่กฎหมายหรือภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทมีการขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อนึ่ง ในการได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมานั้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตาม ข้อ 2. เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัท
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

      3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทโดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากการให้บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทผ่านทุกช่องทาง

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ หมายความถึง บุคคลหนึ่งซึ่งสามารถถูกระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจงโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ใดๆ เช่น

 • ชื่อ , นามสกุล
 • อีเมล
 • ที่อยู่ / ที่อยู่สำนักงาน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เพศ
 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)

ข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้น หมายถึง ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องต่อบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้ เช่น ประเภทเบราเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิงข้อมูลเพื่อการสนับสนุนลูกค้า โดยจะมีการเก็บ log การใช้งานของท่านจากบนแอพพลิเคชั่นของทางบริษัท

ข้อมูลระบบ หมายถึง ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บโดยอัติโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท ไม่ว่าจะผ่านทางคุ้กกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล๊อคอิน สคริปท์ รวมถึง ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ โดเมน ประวัติเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาการเข้าใช้งาน ที่อยู่เว็บไซต์ที่อ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึง พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น

ข้อมูลที่ตั้ง หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากจีพีเอส ไวไฟ เข็มทิศ เครื่องวัดความเร่ง IP Address หรือโพสต์สาธารณะซึ่งระบุข้อมูลที่ตั้ง

      4. ระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควร (6 เดือน) เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา หรือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว

     5. บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา

 • กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา อทิเช่น บุคคลากรในฝ่ายงาน เป็นต้น เนื่องจากกลุ่ม เราจึงอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • กลุ่มบุคคล อทิเช่น ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่เว็บไซต์เรารวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์เรา เรามีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของบุคคลที่เข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการซื้อสินค้าเราจริง

     6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจะให้ข้อมูล

 • ทางเราจะให้ข้อมูลของลูกค้าให้กับ บริษัทที่จัดส่งของ และบริษัทพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการร่วมกัน เป็นต้น

     7. รายละเอียดการขอลบ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล

 • เนื่องจากถ้ามีการขอลบ การแก้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ลูกค้าสามารถติดต่อได้จาก ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 0-2150-5699 (ทางผู้ดูแลระบบจะทำการดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ)

     8. การใช้คุ้กกี้ (Cookie) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากท่านผ่านการใช้คุกกี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน โดยมีระยะเวลาการเก็บไม่เกิน 1 เดือน  แต่ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

        คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นอนุญาตให้บริษัทปรับปรุงประสบการณ์การค้นหาของท่าน ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่าน และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่าน

         เว็บไซต์ของบริษัทได้ใช้งานคุกกี้ในการวิเคราะห์ร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านตามกิจกรรมการค้นหาของท่าน บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการค้นหาของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร และเพจที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่รวมรวมผ่านตัวกลางอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบริษัท

      9. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้าหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ

          หากคุณประสงค์ที่จะติดต่อเราเพื่อใช้สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเรา หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ติดต่อ: ผู้ดูแลระบบ
 • หมายเลขโทรศัพท์: 0-2150-5699
 • ที่อยู่ในการจัดส่งไปรษณีย์: เลขที่ 222/150 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510